✓ Meer dan 25 jaar ervaring ✓ Persoonlijke klantenservice ✓ Technische ondersteuning ✓ Technische dienstverlening

Close
(0) items
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Kies je categorie..
  Filters
  Taal
  Zoek

  Algemene voorwaarden

  ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

  (Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Groningen onder nummer 19/97)

  A)  ALGEMEEN.

  De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en op alle opdrachten aan ons. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan  onder " opdrachtgever" iedere natuurlijke of rechtspersoon, die goederen en/of diensten van ons afneemt. De opdrachtnemer is TIBEN Motorsport hieronder ook wel " wij" of "ons" genoemd.

  Veel van onze goederen zijn bestemd voor circuit gebruik en voldoen derhalve niet aan de eisen die worden gesteld aan voertuigen voor op de openbare weg. Informeer bij enige redelijke twijfel eerst bij de lokale instanties of de montage van deze goederen de specificatie van het voertuig niet veranderd aangezien wij ons op geen enkel gebied verantwoordelijk stellen voor schade welke kan voortvloeien uit verkeerd gebruik van de door ons geleverde goederen.

  B) OFFERTES

  1) Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  2) Indien na een gevraagde calculatie/offerte de opdracht uitblijft hebben wij het recht de gemaakte kosten van de calculatie  en/of offerte in rekening te brengen.

  3) Een opdracht bindt ons eerst nadat wij deze schriftelijk hebben aanvaard dan wel met de uitvoering daarvan zijn begonnen.

  4) Kennelijke vergissingen in de aanbieding van ons ontheffen ons van leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

  5) Offertes en aanbiedingen zijn alleen dan geldig indien zij met ons persoonlijk, dan wel een uitdrukkelijk schriftelijk gemachtigde van ons bedrijf zijn overeengekomen.

  C)   WIJZIGING IN DE OPDRACHT

  1) Wijziging in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarintegen vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.

  2) Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoeringlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

  3) Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door ons - buiten onze verantwoordelijkheid - wordt overschreden.

  D)  PRIJZEN

  1) Levering vindt plaats tegen prijzen en kondities die gelden op de dag van levering. Prijzen gelden vanaf het magazijn van TIBEN Motorsport in Ter Apel en zijn exclusief verzend- en vrachtkosten en eventuele kosten voor verzekering.

  2) Prijsverhogingen door enig reden worden door ons doorberkend aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft het recht binnen 8 dagen de goederen te retouneren.

  E)  LEVERTIJD

  1) Levertijden worden door ons bij benadering vastgesteld en kunnen niet als bindend worden beschouwd. Overschrijding van de levertijd levert geen wanprestatie op en geeft de opdrachtgever nimmer het recht op vergoeding van schade of de betaling van het gekochte te weigeren.

  F)  LEVERING

  1) Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verplicht de uitgevoerde opdracht direct na gereedkoming resp. het ter beschikking van opdrachtgever staan, in onvangst te nemen.

  2) Moet als gevolg van niet-afname het verkochte en/of het gerepareerde geheel of gedeeltelijk door ons worden opgeslagen, dan zullen wij deze stallings- of opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen, welke stallings- of opslagkosten de opdrachtgever dan aan ons dient te voldoen.

  F)  ANNULERING

  1) Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijl annuleert, is hij gehouden aan ons alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden en, bijaldien wij dit wensen, de voor de uitvoering van deze opdracht bestelde materialen en onderdelen voor zijn rekening af te nemen tegen de door ons in onze calculatie opgenomen prijzen, alles onverminderd ons recht op een vergoeding wegens winstderving van 25% van de koopsom, alsmede alle uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

  2) Wij behouden ons het recht voor de gesloten overeenkomst als ontbonden te beschouwen indien mocht blijken dat de opdrachtgever zich in staat van faillissement bevindt, het failissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surceance van betaling heeft gevraagd of gekregen, het bedrijf van de opdrachtgever wordt geliquideerd of door derden overgenomen, indien de opdrachtgever voornemens is zich in het buitenland te vestigen, indien blijkt dat beslag is gelegd op roerende en onroerende goederen van de opdrachtgever alsmede indien blijkt dat de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt. Tevens zullen in voornoemde gevallen alle vorderingen die wij op de opdrachtgever hebben, terstond opeisbaar zijn.

  3) In geval van aanzienlijke prijsstijgingen en/of andere buitengewone omstandigheden, tengevolgen waarvan wij leveringsverplichtingen niet, niet geheel of slechts onder het maken van aanzienlijke hogere kosten kunnen nakomen hebben wij het recht de orders geheel of gedeeltelijk te annuleren, ook indien deze reeds door ons bevestigd of geaccepteerd zijn, zonder gehouden te worden tot betaling van enig schadevergoeding.

  H)  BEPALINGEN BIJ INRUIL TRANSACTIES

  1) Bij verkoop van bromfietsen, scooters of motoren waarbij gelijktijdig inruil plaatsvindt, wordt deze transactie aangemerkt als een koopovereenkomst, waarbij een gedeelte van de betalen som in natura wordt voldaan.

  2) De waarde van de door ons getaxeerde inruil bindt ons tot 21 dagen na de gesloten overeenkomst.

  3) De levering van de in te ruilen zaken dient de opdrachtgever gelijktijdig met de levering van het nieuw gekochte te laten plaatsvinden.

  4) De opdrachtgever draagt tot overdracht van de in te ruilen motorrijtuig(en) het volledige risico hiervoor. Het onderhoud dient volgens schema plaats te vinden.

  5) Mochten na de sluiting van de overeenkomst schades of andere waardeverminderingen aan de in te ruilen motorrijtuig(en) optreden, dan zijn wij gerechtigd een nieuwe waardetaxatie te verrichten, terwijl  de opdrachtgever - indien deze taxatie lager uitvalt dan op de koopovereenkomst is vermeld - met die nieuwe taxatie akkoord dient te gaan.

  6) De opdrachtgever verplicht zich tevens de in te ruilen motorrijtuig(en) te leveren inclusief alle hierbij behorende zaken.

  I)  VERZENDKOSTEN

  1) Leveringen boven Eur. 200,00 netto exclusief BTW zijn franco.

  2) Bij leveringen boven Eur. 200,00 netto exclusief BTW worden de verzendkosten in rekening gebracht volgens de op de tijd van levering geldende tarieven van onze vervoerder.

  3) Tenzij schriftelijk aan ons medegedeeld en door ons bevestigd bepalen wij met welk transport de verzending plaats vindt.

  4) Eventuele back-orders worden franco nageleverd.

  J)  VERVOERSRISICO

  1) Het aannemen van de goederen door de vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief of recu, geldt als bewijs dat de emballage en de goederen bij aflevering in goede staat verkeerden.

  2) Oponthoud of vertraging is niet voor onze rekening, tenzij door onze  schuld veroorzaakt.

  K)  RISICO OVERGANG

  1) Ongeacht de leveringscondities (af magazijn, franco etc.) zijn de door de opdrachtgever gekochte goederen voor risico van de opdrachtgever vanaf het tijdstip dat zij zijn afgeleverd op het door de opdrachtgever aangegeven adres.

  L)  RETOUR GOEDEREN

  1) Het retour sturen van goederen kan alleen na schriftelijke goedkeuring onzerzijds. De goederen dienen ons franco te bereiken. Tevens dient de retourzending te zijn voorzien van opgave van reden van de retourzending en een kopie van de inkoopfaktuur. De retour gestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als ze in de originele verpakking zitten en niet zijn beschreven/bestickerd door de opdrachtgever.

  M)  BESCHADIGDE GOEDEREN

  1) Indien goederen beschadigd bij de opdrachtgever worden aangeboden moet de eventuele schade bij ontvangst worden gekonstateerd en binnen 8 dagen schriftelijk bij ons worden gemeld.

  N)  REKLAMES / GESCHILLEN

  1) Reklames die betrekking hebben op onderdelen of reparaties voor wedstrijdgebruik komen niet voor reklame in aanmerking.

  2) Reklames worden alleen in behandeling genomen na franco ontvangst van de desbetreffende goederen en een schriftelijke omschrijving van de reden voor reklame.

  3) Over reeds bij het sluiten van de koopovereenkomst uiterlijk waarneembare gebreken is geen reklame mogelijk.

  4) Veranderingen aan bedoelde zaken door de opdrachtgever of door derden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de recht op reklame vervalt.

  5) De beoordeling van reklames berust bij de fabrikant van de betreffende goederen.

  6) Onze aansprakelijkheid van reklames gaat derhalve niet verder dan de vergoeding, cq acceptatie van de fabrikant.

  7) Eventuele reklames of geschillen geven de opdrachtgever geen recht op vermindering van de betalingsverplichting.

  8) De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever  het geleverde in gebruik heeft genomen, resp. in gebruik heeft laten nemen, tenzij blijkt dat de deugdelijkheid van het geleverde eerst na  ingebruikneming aan het licht kon treden, in welk geval de opdrachtgever verplicht is, direct nadat de klachten optreden, ons daarvan in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn aanspraken verliest.

  9) Bij reklames op reparaties moet ons de mogelijkheid worden geboden om dit eventueel te herstellen, terwijl de opdrachtgever ons de benodigde tijd moet geven om zulks te doen. In een dergelijk geval verkrijgt de opdrachtgever nimmer het recht de betaling uit te stellen dan wel het gereklameerde te verrekenen met een nog door ons te vorderen nota.

  10) Na verkoop van het geleverde door de opdrachtgever aan derden is eveneens geen reklame mogelijk.

  11) Bij tijdig en correct ingediende en door ons of door de fabrikant/leverancier juist bevonden reklames zijn wij alleen aansprakelijk voor deze reklames en nooit voor eventueel uit deze reklames voortvloeiende schaden voor opdrachtgever zoals ; arbeidslonen, aankoop van vervangende objecten door opdrachtgever, eventuele bedrijfsschaden voor laatstgenoemde alsmede lichamelijk letsel etc. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

  O)  EIGENDOMSVOORBEHOUD

  1) Wij blijven eigendom van de geleverde en verkochte goederen zolang de opdrachtgever de verplichting tot betaling niet is nagekomen.

  2) De opdrachtgever is niet bevoegd zaken die niet volledig aan ons zijn betaald, te verkopen.

  P)  EIGENDOMMEN VAN DE OPDRACHTGEVER

  1) Omtrent stalling en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of vanwege de opdrachtgever aan ons zijn toevertrouwd, moeten wij dezelfde zorg aanwenden die wij dienaangaande omtrent onze eigen zaken aanwenden.

  2) Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

  Q)  BETALING

  1) De betalingen van onze leveringen/diensten geschieden alsvolgt :

  - Contante betaling binnen 30 dagen

  - Rembours.

  - Via automatische incasso (BGC).

  2) Bij overschreiding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd  de opdrachtgever een maandelijkse rente van 1% alsmede de kosten terzake van de wanbetaling waaronder bijvoorbeeld incassokosten en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. De kosten bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag, zulks met een minimum van Eur. 50,00.

  3) Indien de opdrachtgever niet voldoet aan een betalings- of andere verplichting zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen en afspraken op te schorten en voor toekomstige leveringen vooruitbetalingen of het stellen van genoegzame zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan wij van verdere leveringen kunnen afzien.

  R)  REPARATIES

  1) Bij reparaties die een bedrag van Eur. 500,00 te boven gaan zijn wij gerechtigd een vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen.

  2) De opdrachtgever verplicht  zich het gerepareerde terstond na kennisgeving hiervan af te halen. Wij zijn gerechtigd opslag en/of stallingskosten te berekenen indien de opdrachtgever het gerepareerde niet binnen 1 week na de datum van kennisgeving in ontvangst heeft genomen. Voor risico stalling zie paragraaf P.

  S)  AANVULLENDE VOORWAARDEN M.B.T. SCHADE HERSTEL REPARATIES

  1) Wanneer de hoogte van de ontstane schade mede door een schade-expert van een verzekeringsmaatschappij is bepaald, is het opgemaakt schaderapport voor ons en de opdrachtgever bindend, voor zover  de schade in overleg met ons is bepaald. Eventueel op verzoek van de opdrachtgever uitgevoerd meerwerk zal extra in rekening worden gebracht.

  2) Wanneer na een expertise  de opdracht tot herstel conform de expertise uitblijft, hebben wij het recht 15% van het schadebedrag, ter dekking van onze expertisekosten, in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

  3) Bij reparatie werkzaamheden, worden vervangen onderdelen eigendom van ons.

  4) Wij zullen na gereedkomen van de schadewerkzaamheden, onze nota zenden, welke dient te worden voldaan conform het gestelde in paragraaf Q van de voorwaarden. Wij hebben het recht het gerepareerde object onder ons te houden tot algehele voldoening van de door ons in rekening gebrachte  kosten heeft  plaatsgevonden. Het tijdstip waarop de verzekeringsmaatschappij aan de opdrachtgever uitbetaalt, is voor ons van geen enkel belang. Paragraaf F van de voorwaarden is te dezer uitdrukkelijk van toepassing.

  T)  RETENTIERECHT

  1) Indien wij goederen van de opdrachtgever onder ons hebben, zijn wij gerechtigd  die goederen onder ons te houden tot voldoening van alle kosten die wij besteed hebben ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

  U)  MUTATIES

  1) Zonder hiervan kennis te geven zijn wij gemachtigd technisch noodzakelijke veranderingen aan te brengen aan verkochte motorrijtuigen uitrusting of onderdelen, zonder dat de opdrachtgever hieraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

  V)  OVERMACHT

  1) Storingen in ons bedrijf als gevolg van overmacht (als zodanig zullen o.a. gelden : oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in resp. beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werkliedenorganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en onderdelen, andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de materialen en onderdelen, welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering ener opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan ons van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

  2) In geval van overmacht zullen wij daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever, terwijl deze het recht krijgt na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen de gedane opdracht te annuleren, echter onder de verplichting om van ons af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

  W)  DRAAGWIJDTE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

  1) Door het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever, deze leveringsvoorwaarden te kennen en er genoegen mee te nemen.

  2) Wanneer in de orderbevestiging  van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met onze leveringsvoorwaarden, kunnen die afwijkende bepalingen niet door ons worden erkend, tenzij zij door ons schriftelijk zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zgn. gewoonterecht.

  3) Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

  EINDE